Nếu muốn thêm phần "nếu câu trả lời sai... thì" làm như thế nào

Tôi có cái code như thế này:
GUI.HUD.showChoicePanel({
question: “bạn có muốn khám phá hiện tượng nhật thực ko.”,
answer1: “có”,
answer2: “ko”,
onAnswer: answerIdex => {
if (answerIdex == 1) {
Space.goToScene(1)
})
Nếu muốn thêm phần “nếu câu trả lời sai… thì” làm như thế nào

1 Like

Bạn có thể thử điều này:
//chỉ để lấy ví dụ, bạn có một đối tượng có tên là “mặt trời”
const sun = Scene.getItem(“avT0NM0P”);
var choice = 0;
GUI.HUD.showChoicePanel({
question: ‘bạn có muốn khám phá hiện tượng nhật thực ko.’,
answer1: “có”,
answer2: “ko”,
onAnswer: answer1 => {
choice = answer1
if (choice == 1) {
Space.goToScene(1)

     } 
    else if (choice == 2) {
      sun.speech="thông tin về cái gì khác"

    }}})

Chúc bạn viết mã vui vẻ!

1 Like